• Thời báo SKETCH đưa tin về bác sĩ người Nhật Aki Ogura tại ACC.

    thời báo sketch